Poetna stranica 20.06.2024.  21:18
ZAJEDNICA TEHNIÈKE KULTURE KOPRIVNIÈKO-KRIŽEVAÈKE ŽUPANIJE
48260 KRIŽEVCI,  Trg J. J. Strossmayera 5  p.p. 7
tel/fax: 048 682 991,  www.ztk-kckz.hr , info@ztk-kckz.hr


PROGRAM ZAJEDNICE TEHNIÈKE KULTURE KOPRIVNIÈKO-KRIŽEVAÈKE ŽUPANIJE u provoðenju programskih aktivnosti tehnièke kulture u 2008. godini


Programske aktivnosti Zajednice temelje se na programskoj orjentaciji utvrðenoj Statutom Zajednice tehnièke kulture Koprivnièko-križevaèke zajednice i potreba stalnog razvoja tehnièke kulture zbog izuzetno brzog tehnološkog razvoja.

Programske aktivnosti tehnièke kulture na podruèju Županije realizirat æe se u sljedeæim podruèjima tehnièke kulture: informatika, aerotehnika, zrakoplovno i raketno modelarstvo, automodelarstvo, maketarstvo, fototehnika, filmska i video tehnika, radiotehnika, radioorjentacija, robotika, inovatorstvo, astronomija, ronilaštvo, paragliding, wireless, off road, klubovi tehnike, klubovi mladih tehnièara u izvannastavnim aktivnostima u školama i izvanškolskim aktivnostima u zajednicama i klubovima tehnièke kulture.
U programskim aktivnostima planira se ukljuèiti preko 700 èlanova u 18 klubova-društava od kojih su 16 organiziranih u tri gradske zajednice tehnièke kulture, a 2 samostalno djeluju u dvije opæine. Aktivnosti æe se realizirati i u 8 klubova-sekcija Zajednica tehnièke kulture gradova Križevaca i Koprivnice.
Aktivnosti èlanova, veæinom mladih, realiziraju se kroz programe letnih i zimskih škola, teèajeva, seminara, radionica, predavanja, smotri, izložbi i natjecanja.

U cilju kvalitetnog struènog rada Zajednica æe provoditi struèno osposobljavanje voditelja teèajeva, seminara i radionica, posebno onih koji æe voditi i organizirati rad s mladima. U tom cilju Zajednica æe sama organizirati odreðene oblike struènog usavršavanja i pomoæi sudjelovanje voditelja aktivnosti tehnièke kulture na teèajevima, seminarima i drugim oblicima struènog osposobljavanja koje organiziraju strukovni savezi i druge struène organizacije.

Zajednica æe osigurati potrebnu pomoæ pedagozima tehnièke kulture u njihovom struènom usavršavanju organiziranjem struènih radionica za odreðeno podruèje tehnike (zrakoplovno i raketno modelarstvo, fototehnika, filmska i video tehnika, radiotehnika, robotika …) u cilju što kvalitetnije provedbe nastave prema projektu HNOS-a.

U provedbi predviðenih programskih aktivnosti, uz permanentno informatièko obrazovanje Zajednica æe poticati posebno rad s mladima na novim aktivnostima kao što su: wireless komuniciranje, robotika, digitalna tehnika, fototehnika, filmska i video aktivnost, modelarstvo i maketarstvo, radioorjentacija i radio goniometrija te drugih aktivnosti iz odreðenih podruèja tehnike.

Zajednica æe poticati rad klubova mladih tehnièara koji æe ukljuèivati što više uèenika osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta u izvannastavne i izvanškolske tehnièke aktivnosti.

U suradnji s klubovima i sekcijama poticat æe klupska natjecanja i smotre mladih tehnièara te sudjelovanje na gradskim, županijskim, državnim i meðunarodnim natjecanjima, smotrama, revijama i izložbama.

Zajednica æe biti pokrovitelj jubilarnog 10. Podravskog triatlona, jubilarnog 10. Podravskog salona umjetnièke fotografije, 9. memorijala Dragutina Novaka, Moto utrka Grada Križevaca za prvenstvo Hrvatske, 3.Off Road Cup Križevci, Kup Feniks na Kalniku, te biti organizator, u suradnji sa svojim èlanicama, 4. županijske izložbe fotografija, Dana tehnike u svim gradovima Županije, te nastavak uspješnog sudjelovanja na županijskom obrtnièkom i gospodarskom sajmu.
Zajednica æe voditi brigu o stvaranju potrebnih uvjeta za provoðenje utvrðenih programskih aktivnosti svojih èlanica, od opremanja i nabavke potrebne opreme i sredstva za rad, koordinacije  provedbe planiranih aktivnosti, sve u cilju razvoja i unapreðenja tehnièke kulture na podruèju Županije.

Stvaranjem potrebnih uvjeta omoguæit æe se voditeljima tehnièkih programskih aktivnosti da provode struènu i kvalitetnu izobrazbu djece u izvannastavnim i izvanškolskim tehnièkim aktivnostima. Zajednica æe uložiti napore da se struèno osposobe voditelji programskih aktivnosti koji æe moæi kvalitetno realizirati predviðene programske aktivnosti.

Uz organizacijsku, struènu, tehnièku i administrativnu pomoæ u realizaciji programskih aktivnosti Zajednica æe koordinirati rad klubova-društava svojih èlanica.
Zajednica i èlanice, zbog nedostatka sredstava,  struène aktivnosti provode na volonterskoj osnovi, što stvara velike poteškoæe u realizaciji.  Obrazovne potrebe mladih, i sve veæi interes za sticanjem tehnièkih znanja, od Zajednice i udruga tehnièke kulture traži profesionalan rad struènih voditelja a time i poveæana financijska sredstva posebno zbog plaæanja visokih poreza i doprinosa. Od planiranih prihoda za ovu godinu trebat æe izdvojiti za PDV i poreze i doprinose za naknade oko 45.000,00 kn što je skoro 30% od planiranih prihoda. Jasno je da za navedeni problem treba tražiti povoljnija rješenja.

U okviru Zajednice æe se, kao i prethodnih godina,  osigurati redovito voðenje organizacijskih, tajnièkih, izvršnih, struèno-administrativnih i raèunovodstveno-knjigovodstvenih poslova Zajednice te raèunovodstveno-knjigovodstvenih poslova za èlanice Zajednice sukladno važeæim propisima.

Posebnu moguænost uèenja i informiranja omoguæuje bežièno komuniciranje - wireless koji  je jedna od najaktivnijih klubova sekcija ZTK Križevci veæ petu godinu. Wireless Križevci je veæ dugo u moguænosti da uspostavi veze sa drugim wireless mrežama. U planu je uspostava veza sa mrežama u ostalim gradovima Županije kada ih budu imali. Izgraðena lokacija Kalnik omoguæuje kvalitetne veze prema Zagrebu, Zagrebaèkoj, Sisaèko-moslavaèkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivnièko-križevaèkoj županiji.

Zajednica æe u suradnji sa gradskim zajednicama tehnièke kulture u Županiji organizirati i provesti utvrðene programe, natjecanja, susrete i manifestacije tehnièkog stvaralaštva u cilju što kvalitetnijeg razvoja tehnièke kulture u Županiji.
Kao i proteklih godina Zajednica æe, u skladu sa Pravilima za organiziranje i provoðenje natjecanja mladih tehnièara, posebne napore uložiti u organizaciji i provoðenju školskih i klupskih te župunijskog natjecanja mladih tehnièara kako bi što više sudionika iz naše županije sudjelovalo na jubilarnom 50. državnom natjecanju mladih tehnièara Republike Hrvatske.

U realizaciji ovog programa Zajednica æe ostvariti suradnju sa zajednicama tehnièke kulture, strukovnim savezima odreðenih podruèja tehnièke kulture, nadležnim gradskim, županijskim i državnim upravnim tijelima za tehnièku kulturu, školama, udrugama invalida, zainteresiranim ustanovama, tvrtkama, pojedincima i javnim medijima.

Za posebna postignuæa u razvoju tehnièke kulture u županiji, Zajednica æe istaknutim pojedincima, èlanicama, ustanovama, tvrtkama i drugima dodijeliti zaslužena priznanja i nagrade te predlagati svoje èlanove za dodjelu javnih priznanja.

Zajednice i èlanice æe putem web stranica Zajednice i drugim oblicima informiranja pravovremeno obavještavati javnost o namjeravanim i provedenim aktivnostima.