Poetna stranica 20.06.2024.  20:24
Zajednica tehnièke kulture Koprivnièko-križevaèke županije osnovana je 15. srpnja 1994. godine, a osnivaèka skupština bila je u prostoriji male gradske vijeænice u Križevcima. Pripremne poslove osnivanja Zajednice na temelju prvog Zakona o tehnièkoj kulturi u Hrvatskoj proveo je povjerenik HZTK Ante Starèeviæ, a u osnivanje su se ukljuèili klunbovi koji su se bavili djelatnošæu tehnièke kulture na podruèju Grada Križevaca i na podruèju Grada Koprivnice.

Osnivaèi Zajednice bili su:
- Radio klub "Križevci"
- Foto-kino-video klub "Križevci"
- Informatièki klub "Radnik" Križevci
- Aero klub "Krila Podravine" Koprivnica
- Radio klub "Koprivnica"
- Zajednica tehnièke kulture Križevci.

Sama djelatnost zajednice utvrðena je kako Zakonom o tehnièkoj kulturi i Statutom zajednice, a uglavnom odnosi se na:
-poticanje i promicanje ukupnih aktivnosti tehnièke kulture,
-usklaðivanje aktivnosti svojih èlanica radi ostvarivanja svekolikog razvitka tehnièke kulture,
-ostvarivanje programa javnih potreba Koprivnièko-križevaèke županije u tehnièkoj kulturi, a posebice stjecanja izvanškolskog tehnièkog, tehnološkog, informatièkog, tehnièko-gospodarskog i prirodoslovnog znanja i stvaralaštva djece i mladeži,
-popularizaciju znanosti i tehnike,
-skrb o unapreðivanju struènog rada,
-unapreðivanje dostignuæa u tehnièkoj kulturi.

Kroz deset godina Zajednica se razvijala i širila osnivanjem novih udruga tehnièke kulture. Neke su poslije odreðenog vremena prestajale s radom a osnivane su nove. 2004. godine povodom 10. obljetnice Zajednice osnovana je Zajednica tehnièke kulture u Ðurðevcu koja krajem 2007. godine nije verificirala svoj status u županijskoj Zajednici.  Danas aktivno rade dvije gradske zajednice tehnièke kulture, i to:
- Zajednica tehnièke kulture Križevaci i
- Zajednica tehnièke kulture Grada Koprivnice, te

sedamnaest udruga iz razlièiti djelatnosti tehnièke kulture i to:
sa podruèja Križevaca
- Aero klub "Dragutin Novak"
- Foto-kino-video klub "Križevci"
- Informatièki klub "Križevci"
- Inovatorsko društvo "Marcel Kiepach"
- Off road klub "Križevci" 
- Radio klub "Križevci"

sa podruèja Grada Koprivnica
- Aero klub "Krila Koprivnice"
- Astronomsko društvo "Koprivnica"
- Društvo športova na vodi "Šoderica"
- Radio Klub "Koprivnica"
- Radio klub " Talan Co"
- Foto klub "Podravina"
- Fotografsko društvo "Koprivnica"

sa podruèja Grada Ðurðevca
- Radio klub "Ðurðevac"
- Foto-kino klub "Drava"

sa podruèja opæine Koprivnièki Ivanec
- Klub tehnièke klulture "Vector"

sa podruèja opæine Kalnik
- Paragliding "Feniks" Kalnik